Produkty:

"Modernizacje gospodarstw rolnych"

Zapraszamy do kontaktu!

Kamil 664 047 086, kamil@lupus-wilk.com.pl

Marcin 606 906 120, marcin@lupus-wilk.com.pl

Piotr 602 488 425, piotr@lupus-wilk.com.pl

Więcej szczegółów

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

Termin: od 19 lutego do 20 marca 2018 r.

ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020

 

Aby możliwe było złożenie wniosku należy odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 

Pytania

TAK

NIE

1.       Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha

TAK

 

2.       Czy są w gospodarstwie faktury na min. 5 tys. zł netto?

TAK

 

3.       Wnioskodawca ma zamiar zwiększyć wielkość ekonomiczna gospodarstwa? tzn. zwiększyć powierzchnię ziemi / zmienić uprawy / zwiększyć liczę zwierząt.

TAK

 

4.       Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro

TAK

 

 

UWAGA:

W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007 – 2013 zakupili np. ciągniki, kombajny, kosiarki, siewniki, agregaty uprawowe, pługi, opryskiwacze, rozsiewacze etc. zaNIE kwalifikowane uznaje się zakup maszyn tego samego rodzaju jak w dotacji z PROW 2007–2013 np. kolejnego ciągnika, bez względu na moc, wyposażenie itp.

Maksymalna wysokość dotacji:

200 tys. zł – dla pozostałych branż na pozostałe inwestycje takie jak zakup maszyn, budowa budynków - niezwiązanych z rozwojem w produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego

 

Poziom pomocy został określony na następujących pułapach:

60% kosztów kwalifikowanych– osoby wspólnie wnioskujące i młodzi rolnicy;

50% kosztów kwalifikowanych – pozostałe inwestycje.

- NIE mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych

 

DOKUMENTY DO MODERNIZACJI

1. Oferty na kupowane maszyny

2. Tabelka do wypełnienia (poniżej)

3. Wniosek obszarowy za 2017 r. i informacja co rośnie/będzie rosło na poszczególnych działkach w 2018 r.

4. Dowód osobisty Wnioskodawcy i Małżonka (lub innego współwłaściciela)- skan (kopia)

5. Faktury na 5 tys. zł netto z ostatnich 12 m-cy (VAT lub VAT RR) przez złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy

6. Świadectwo ukończenia szkoły + dyplom kwalifikacji zawodowych (jeżeli jest właścicielem gospodarstwa nie dłużej jak 5 lat)

7. Numery ksiąg wieczystych

8. Wypisy z rejestru gruntów (mogą być stare)

9. Umowy dzierżawy (jeśli są zawarte)

10. Dokładny adres miejsca w którym znajduje się budynek w którym będzie umieszczony kupowany sprzęt.

…………………………………………………………………………………………………………

11. Ewidencja środków trwałych – jeśli Wnioskodawca jest na VAT

12. Umowa kontraktacyjna na sprzedaż produktów rolnych lub informacja gdzie będą sprzedawane – jeśli dotyczy

13. Dokument potwierdzający uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego- jeśli dotyczy

14. Dokument potwierdzający uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości – jeśli dotyczy

15. Dokument potwierdzający członkostwo w grupie producentów rolnych – jeśli dotyczy

16. Umowa spółki wraz z aneksami i Uchwałami – jeśli dotyczy